Cars

Ceir

Rydym yn ffynhonnell cerbydau o ansawdd o asiantau uniongyrchol Motability.

Rydym yn mwynhau gwerthu ceir o ansawdd da a cherbydau masnachol ysgafn ac yn falch o’n henw da a gafwyd yn ystod y tri deg mlynedd diwethaf.

Dylai pob darpar brynwyr fod yn ymwybodol bod yr holl gerbydau a werthir gan Alan Owen, sy’n masnachu fel Blythe Garage, yn cael eu gwerthu gyda derbynneb wedi’i llofnodi, V5 dogfen gofrestru a MOT gyfredol. Mae’r dderbynneb yn cynnwys manylion cyswllt llawn, manylion TAW ac mae’r rhifau ffôn llinell tir a symudol. Mewn llawer o achosion bydd hefyd yn hanes gwasanaeth.

Rydym yn falch iawn i fynd cwsmeriaid am brawf gyrru gan ddefnyddio platiau masnach.
Mae pob trafodaethau ariannol yn cael eu gwneud wyneb yn wyneb a rhaid blaendal ei dalu i sicrhau car.
Bydd y taliad a chyfnewid gwaith papur yn digwydd ar safle Garage Blythe.

Gall y taliad fod yn arian parod, trwy gerdyn debyd neu gyda siec gymdeithas adeiladu neu fanc drafft.
Rydym yn ei gwneud yn ofynnol sieciau personol i glirio cyn rhyddhau unrhyw gerbyd.

Os gwelwch yn dda peidiwch â phrynu gan unrhyw un sy’n defnyddio fy enw, ond nid yw’n cydymffurfio â’r rheolau syml. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â ni.

Cars

If you are looking for a quality used car and you would like us to source a car for you, please contact us with your requirements. We can supply ex motability vehicles, direct from motability.

We source quality vehicles from Direct fleet, Motability and Main agents.

We enjoy selling good quality used cars and light commercial vehicles and are proud of our reputation gained over the last thirty years.

All prospective purchasers should be aware that all the vehicles sold by Alan Owen, trading as Blythe Garage, are sold with a signed receipt, V5 registration document and a current MOT. The receipt includes full contact details, VAT details and both the landline and mobile phone numbers. In many cases there will also be a service history.

We are delighted to take customers for a test drive using trade plates.
All financial discussions are done face to face and a deposit must be paid to secure a car.
Payment and exchange of paperwork will take place on Blythe Garage premises.

Payment may be in cash, via debit card or with a building society cheque or bank draft.
We require personal cheques to clear before release of vehicle.

Please do not purchase from anyone who uses my name but does not comply with these simple rules. If in doubt please contact us.