Home

CORONAVIRUS

Mewn ymdrech i gefnogi gweithwyr allweddol yn yr argyfwng covid-19 presennol, bydd Garej Blythe yn aros ar agored.

In an effort to support key workers in the current covid-19 crisis, Blythe Garage will be remaining open.

Rydym ni wedi cael y fraint o helpu'r nyrsys a gofalwyr ardal leol trwy roi cyfanswm o 2300 o orchuddion sedd car tafladwy, gan ganiatáu iddyn nhw leihau'r risg o groeshalogi wrth deithio rhwng cleifion. Diolch i bob un ohonoch.

We've had the privilege of helping out the local district nursed and carers by donating a total of 2300 disposable car seat covers, allowing them to lessen the risk of cross contamination when travelling between patients. Thank you every single one of you.


Croeso

Servicing and repairsSefydlwyd Moduron Blythe yn 1981.
Gallwn roi’r prisiau gorau ar wasanaeth trwsio ceir, ynghyd a chyflenwi a gosod teiars newydd ac olwynion aloi.
Gan ein bod yn gwmni bychan lleol, mae ein costau cyffredinol yn is na’n cystadleuwyr, ac felly nid ydym yn pasio’r costau uchel yma i’n cwsmeriaid.
Yn ogystal a’r gwaith gwasanaethu a thrwsio, ’rydym hefyd yn gwerthu ceir ail law o safon uchel.
Mae Moduron Blythe yn aelod o Ffederasiwn y Busnesai Bach.

Welcome

Established in 1981, Blythe Garage is a small business, catering for all your motoring needs.
Diagnostics and repairs.We are in a position to offer our customers competitive prices on all their vehicle servicing, maintenance and tyre and alloy wheel requirements. In addition to servicing and repairs, we also sell quality used vehicles. We believe we are able to give our customers the best value for money possible, simply because we do not have the enormous overhead costs of our larger competitors, which, unfortunately they have to pass on to their customers.

Blythe Garage are a member of The Federation of Small Businesses.

Prynwch Gyda Hyder

Prynwch gyda HyderMae Blythe Garage yn aelod o gynllun Safonau Masnach, Prynwch gyda Hyder. Byddwch chi’n gallu dar

llen tystlythyrau yn ymwneud â’n gwasanaethau trwy glicio yma

Buy with Confidence

Blythe Garage is a member the Trading Standards scheme, Buy with Confidence. You will be able to read testimonials relating to our services by clicking here